Nội hàm của Content Marketing dành cho Content Manager

"Content Marketing là một chiến lược Marketing thực hiện việc sáng tạo, sản xuất, và phân phối những nội dung hữu ích, phù hợp và nhất quán tới tập công chúng mục tiêu xác định; nhằm thu hút, tương tác, tạo gắn kết, và thuyết phục công chúng mục tiêu trở thành khách hàng xuyên [...]